Programul AFM Casa Verde Fotovoltaice 2019

Inscrie-te acum pentru a benficia de oferta speciala ENESA – INSTALATOR ACREDIAT.
LOCURILE SUNT LIMITATE

SISTEM FOTOVOLTAIC MONOFAZAT LA CHEIE, PREMIUM, CU PUTEREA INSTALATA DE 5KW - 24.500 RON!

Solutia oferita de Enesa acopera intregul sistem fotovoltaic: panouri fotovoltaice, invertor de putere eligibil, structura de montaj, instalare, proiect tehnic electric pentru obtinerea ATR si mentenanta sistemului.

Niciodata nu a fost mai usor sa devii propriul furnizor de energie!

idee sistem fotovoltaic

INDEPENDENTA ENERGETICA

Ce ar putea fi mai bine decat sa detii propria centrala de generare a energiei?

economie sistem fotovoltaic

ECONOMII LA FACTURA DE ENERGIE DE PANA LA 80%

Cum ar fi daca energia soarelui ar inlocui energia furnizorului tau de energie?

sistem fotovoltaic

ENERGIE SIGURA SI CURATA

30 de ani de energie gratis, fara poluare si costuri reduse de mentenata

CONDITIILE DE ELIGIBILITATE IN CADRUL PROGRAMULUI AFM

CE SE FINANTEAZA

 • cheltuielile cu achizitia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minima instalata de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric)
 • cheltuielile cu montajul si punerea în functiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor si instalatiilor electrice)
 • TVA aferent cheltuielilor eligibile
 • Valoarea finantata: Finantarea se acorda în procent de pana la 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.

CINE BENEFICIAZA DE FINANTARE

 • Persoanele fizice cu domiciliul în Romania;
 • Persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situatia in care imobilul constructie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este detinut in coproprietate (copropietarii semnează pe cererea de finantare);
 • Imobilul nu trebuie sa facă obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
 • Persoanele fizice care nu au obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local.

DOCUMENTE NECESARE

 • cererea de finantare (anexa nr. 3 la ghid de finantare);
 • actul de identitate al solicitantului;
 • extras de carte funciara din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructie pe care se va implementa proiectul;
 • certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice;
 • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei rază teritoriala isi are domiciliul;

SITUATI DEOSEBITE

 • DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII PENTRU SITUATII DEOSEBITE
 • DACA sistemul de panouri fotovoltaice care deserveste construcţia se amplaseaza pe teren, se va prezenta in plus si extras de carte funciara, din care sa rezulte ca solicitantul este proprietar/detine un drept de folosinta asupra imobilului teren;
 • DACĂ din extrasul de carte funciară nu rezultă exact adresa de implementare completată de solicitant în cererea de finanţare, se va prezenta în plus și un document, în original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară, prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent adresei menţionate în cererea de finanţare;
 • DACĂ solicitantul dorește să implementeze proiectul la o altă adresă decât adresa de domiciliu, se va prezenta în plus și certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul;
 • DACĂ cererea de finanțare este semnată de altă persoană decât solicitantul (proprietarul imobilului), se va prezenta în plus și împuternicirea notarială din care să rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei împuternicite;

ATENTIE

 • Toate documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată. Extrasele de carte funciară nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile la data înscrierii;
 • Se pot depune cereri de finanțare pentru imobile care au maximum două cărți funciare individuale înscrise într-o carte funciară colectivă (ex. Maximum două apartamente într-un imobil, maximum două case în oglindă, etc.);
 • În cazul unui imobil, identificat cu număr cadastral şi topografic, care are mai mulți coproprietari, unul singur dintre aceștia poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului; dacă doi proprietari ai aceluiași imobil depun cerere de finanțare pentru același imobil, prioritate are prima cerere de finanțare depusă, doar una dintre cele două putând fi aprobată;

Etapele programului

 • Înscrierea solicitantului la instalatorul validat, prin prezentarea documentelor solicitate prin Ghidul de finanțare acestuia; dacă documentele sunt conforme cu cerințele din ghid, iar solicitantul îndeplinește criteriile, instalatorul REZERVĂ suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul; ATENȚIE – ținând cont că fondurile alocate regiunilor geografice se consumă prin rezervarea sumelor solicitate de persoanele fizice, acestea trebuie să depună diligențele necesare obținerii documentelor prevăzute de ghid pentru prima etapă și să se adreseze, în cel mai scurt timp, la un instalator validat, pentru înscriere;
 • Aprobarea finanțării de către AFM și publicarea persoanelor fizice aprobate;
 • În termen de 90 de zile de la data publicării rezultatelor, persoana fizică aprobată, prin intermediul instalatorului ales, are obligația să comunice la AFM avizul tehnic de racordare. ATENȚIE – Dacă avizul tehnic de racordare nu este înscris, de către instalatorul validat, în aplicația informatică în termenul de 90 de zile, persoana fizică pierde dreptul de a semna contractul de finanțare;
 • Cu cei care comunică avizul tehnic de racordare în termenul de 90 de zile, AFM semnează contractul de finanțare nerambursabilă;
 • Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii. Nerespectarea acestui termen conduce la neplata sumelor din partea AFM;
 • Beneficiarul finanțării achită instalatorului contribuția proprie (ex. de calcul – în situația unei investiții cu valoarea totală de 22.230 lei, finanțarea acordată este de 20.000 lei pentru o putere instalată de cel puțin 3kWp, iar contribuția proprie a persoanei fizice este de 2.230 lei; în situația în care investiția are o valoare totală de peste 22.230, finanțarea este de 20.000 lei, iar persoana fizică susține diferența.)

Unde te poti inscrie

 • Înscrierea se realizează la unul dintre instalatorii validați de Fondul pentru mediu; lista acestora se va publica pe pagina de internet www.afm.ro;
 • ATENȚIE ▪ Toate formalitățile persoanelor fizice în legătură cu programul se realizează prin intermediul instalatorilor validați. Prin urmare, nu este suficientă obținerea documentelor în termenele prevăzute în ghidul de finanțare, ci, în termenele respective, este necesară prezentarea acestora la instalatorii validați și încărcarea în aplicația informatică;
 • Prin depunerea cererii de finanțare, dar și prin semnarea contractului, persoanele fizice își dau acordul pentru prelucrarea, de către AFM și instalatorul validat, a tuturor datelor personale furnizate, sau care rezultă din documentele prezentate, precum și cu privire la transmiterea acestora, de către AFM către terțe părți, în scopul verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
 • În perioada de 6 ani de la semnarea contractului, AFM va monitoriza menținerea și funcționarea investiției, iar dacă se constată neîndeplinirea obligațiilor asumate de persoana fizică, va dispune recuperea sumelor finanțate.

FORMULAR DE INSCRIERE